26.08.2014

Daňové licencie týkajú sa aj Vás?

ČO  JE  DAŇOVÁ  LICENCIA ?
Daňová licencia je minimálna výška dane, ktorú bude musieť daňovník zaplatiť v prípade, ak jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška daňovej licencie, alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

KTO PLATÍ DAŇOVÚ LICENCIU ?
Daňovú licenciu platí daňovník, ktorý:
a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 480 Eur.
b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške  960 Eur.
c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur, a to vo výške 2 880 Eur.

KTO NEPLATÍ DAŇOVÚ LICENCIU ?
Daňovú licenciu neplatí daňovník:
a) živnostník,
b) ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
d) ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie,
e) v konkurze a v likvidácií.

ODKEDY PLATÍ DAŇOVÁ LICENCIA ?
Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania.
Daňovú licenciu prvýkrát uvedieme v roku 2015 v daňovom priznaní za rok 2014.

ZÁPOČET DAŇOVEJ LICENCIE
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň  najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

ÚHRADA POMERNEJ ČASTI DAŇOVEJ LICENCIE
Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

ZAPLATENÉ PREDDAVKY NA DAŇ A DAŇOVÁ  LICENCIA
Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je:
a) vyššia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
b) nižšia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať.

 

Autor: CREATIVE BUSINESS s.r.o.