05.10.2016

Elektronické schránky pre firmy podľa zákona o e-Governmente

Od 01.08.2016 všetkým právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky, ako aj zapísaným organizačným zložkám so sídlom na území Slovenskej republiky boli aktivované elektronické schránky. Zároveň bola stanovená prechodná doba do 30.06.2017, v ktorej právnické osoby/organizačné zložky si musia aktivovať elektronickú schránku tým, že sa do nej prihlásia oprávnené osoby.

Elektronická schránka v procese komunikácie občana a podnikateľa s úradmi slúži na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí, notifikácií a iných správ od orgánov verejnej moci.

Doručenie úradného rozhodnutia do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako doručenie rozhodnutia v listinnej podobe do vlastných rúk klasickou poštou.

Na to, aby vám mohol orgán verejnej moci doručiť do elektronickej schránky úradné rozhodnutie, musí byť vaša elektronická schránka aktivovaná na doručovanie.

ĎALEJ VÁM POVIEME:

  • Zákonná úprava

  • Kto je povinný do 30.06.2017 aktivovať elektronickú schránku

  • Čo je k tomu potrebné

  • Ako postupovať

  • Potrebná metodika

V prípade, že máte záujem o In-house školenie, sme Vám kedykoľvek k dispozícii. Stačí, keď nám napíšete na mail (vzdelavanie@creativebusiness.sk) alebo zavoláte a dohodneme pre Vás In-house školenie.