Registrácia

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu služieb, zliav a rôznych vernostných bonusov (elektronicky alebo klasicky poštou), poskytujem nižšie uvedené osobné údaje podnikateľskému subjektu: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47367377.

REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ !!!

Kontaktné údaje
Prihlasovacie údaje
E-mail slúži aj ako prihlasovacie meno do systému.
Doplňujúce údaje

Všetky uvedené osobné údaje poskytujem spoločnosti CREATIVE BUSINESS, s.r.o. dobrovoľne na základe súhlasu. Zároveň beriem na vedomie, že údaje o mojej osobe poskytuje spoločnosť CREATIVE BUSINESS, s.r.o. tretej strane, len ak to ustanovuje osobitný právny predpis (napr. polícii, súdu). Moje osobné údaje sa však nesprístupňujú, nezverejňujú, neuskutočňuje sa ich cezhraničný prenos. Súhlasím, aby mnou poskytnuté osobné údaje boli uchovávané v marketingovej databáze spoločnosti CREATIVE BUSINESS, s.r.o. po dobu 10 rokov od poskytnutia súhlasu. Udelený súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to písomne doporučeným listom adresovaným do sídla spoločnosti CREATIVE BUSINESS, s.r.o. alebo e-mailom na adresu: info@creativebusiness.sk. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 10 ročnej doby, alebo po uplynutí 10 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú moje osobné údaje blokované a následne budú bezpečne zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Vyhlasujem, že moje poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne. V prípade potreby vykonania zmeny, resp. opravy mojich poskytnutých osobných údajov budem informovať spoločnosť CREATIVE BUSINESS, s.r.o. na e-mailovú adresu: info@creativebusiness.sk.

* povinný údaj