25.05.2018

IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov

 

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov“ za účelom plnenia zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo  obdobným  vzťahom (dohody podľa Zákonníka práce) vrátane predzmluvných vzťahov (uchádzačov o zamestnanie), a to na právnom základe, ktorým je Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov fyzickej osoby, a iné súvisiace právne predpisy. Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré sú povinné poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, inak by bolo nerealizovateľné výberové konanie, či uzavretie pracovnoprávneho vzťahu.

Prevádzkovateľ v IS spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje, osobitnú kategóriu osobných údajov, údaje týkajúce sa uznania viny za spáchané priestupky a trestné činy a uchováva ich počas plynutia úložnej doby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ak ich obsahujú registratúrne záznamy, tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä kontrolné orgány, súdy, polícia, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, exekútori), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ, ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny, resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Žiadosti a námietky dotknutá osoba podáva tak, ako je uvedené vo všeobecnej časti.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.