25.05.2018

IS súdne konania

 

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS súdne konania“ za účelom vedenia agendy súdnych konaní  (okrem súdnych konaní subsumovaných pod IS vymáhanie pohľadávok), a to na právnom základe, ktorým sú Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Trestný poriadok, Správny súdny poriadok. Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje spravidla z vnútorného prostredia (napr. spory so zamestnancami), nie je vylúčené získavanie z policajného vyšetrovania (napr. trestné oznámenia), alebo priamo od dotknutých osôb, ktoré podajú napr. žalobu na súd a žalovaným je prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ v IS spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje a ďalšie údaje získané počas konania (môžu to byť aj osobitná kategória osobných údajov, aj údaje týkajúce sa uznania viny za spáchaný priestupok a trestný čin) a uchováva ich počas plynutia úložnej doby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ak ich obsahujú registratúrne záznamy, tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, polícia, orgány činné v trestnom konaní, kontrolné orgány), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny, resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Žiadosti a námietky dotknutá osoba podáva tak, ako je uvedené vo všeobecnej časti.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.