25.05.2018

IS webové sídlo

 

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS webové sídlo“ za účelom zviditeľňovania poskytovaných služieb a produktov, a to prostredníctvom zverejňovania obrazovo-zvukových, resp. zvukových záznamov osôb v pracovnoprávnom vzťahu (rôzne odborné videá), či zverejňovania pozvánok súvisiacich so vzdelávacími aktivitami prevádzkovateľa, ktoré obsahujú osobné údaje lektorov (osôb v pracovnoprávnom vzťahu a ide o osobné údaje nad rozsah stanovený v § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb (v tomto prípade osôb v pracovnoprávnom vzťahu) sa realizuje na právnom základe, ktorým je výslovný súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne. Keď uplynie doba, na ktorú bol súhlas daný, alebo ho dotknutá osoba odvolá, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje/vymaže.

Prevádzkovateľ spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, kontrolné orgány), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny, resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo odvolať súhlas, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Žiadosti a námietky dotknutá osoba podáva tak, ako je uvedené vo všeobecnej časti.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.