GDPR / nový zákon OOÚ

 

Aktuálny oznam:

Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:

 • písomne v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • elektronicky na mailovú adresu: osobneudaje@creativebusiness.sk

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA

 

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377  (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov - nepodnikateľov) v nasledovných informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“):

 

 

Vo väčšine IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe:

 • platných právnych predpisov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov) alebo
 • v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov- nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah).

Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých sa na spracúvanie osobných údajov jednotlivcov vyžaduje súhlas (platí, že po odvolaní súhlasu sa osobné údaje okamžite zlikvidujú bezpečným spôsobom).

Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (účel upravujú osobitné predpisy), plnenie uzavretých zmlúv (účel vyplýva z predmetu zmluvy) a spracúvanie na základe súhlase (účel výslovne ustanovuje samotný súhlas), záleží o aký IS ide. Avšak vždy prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov:

 • Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
 • Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.
 • Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.
 • Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.
 • Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.)
 • Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

Osobné údaje jednotlivcov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach (po uplynutí úložnej doby). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.

V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (nateraz je to v jedinom prípade, a to pri poskytovaní technickej podpory, ktorá je zároveň spojená so službami cloudu). Inak prevádzkovateľ osobné údaje jednotlivcov poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, resp. členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú poverení a poučení vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňuje.

K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby (jednotlivci) majú:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

  • vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • poskytnúť informácie podľa GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
  • umožniť prístup k osobných údajom- kópie osobných údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).

Pozn.: V prípade, ak dotknutá osoba (jednotlivec) požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej informácie poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný spôsob poskytnutia.

 

 • Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

  • na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

  • na žiadosť dotknutej osoby zlikvidovať/ vymazať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä odvolanie súhlasu, uplynutie doby súhlasu, nezákonné spracúvanie, osobné údaje nemali byť ani získané).
 • Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

  • na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebujeme využívať- skončil účel spracúvania a ďalšie spracúvanie by bolo nezákonné, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku).
 • Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

  • ukončiť priamy marketing (Najmä obťažujúci priamy marketing. V podmienkach prevádzkovateľa sa marketing spracúva len na výslovnom súhlase dotknutých osôb, ktoré spravidla odvolajú svoj súhlas a to spôsobom, ktorý upravuje samotný súhlas.).
  • prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať (Toto je možné uplatniť len v prípade spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na základe „oprávneného záujmu prevádzkovateľa“ a nateraz prevádzkovateľ nemá IS, v ktorom by spracúval osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem.).
 • Právo odvolať súhlas dotknutej osoby a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

  • bez meškania vymazať dotknutú osobu z marketingovej databázy (priamo vo formulári  súhlasu je uvedený spôsob a kontaktné údaje).
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

  • preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti jednotlivca inému prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť, len ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo zmluvy).
 • Právo podať návrh na začatie konania

  • ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje a spôsoby podávania sťažností sú zverejnené na webovom sídle úradu).

Pozn.: V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Pozn.: Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:

 • písomne v listinnej forme na adresu sídla spoločnosti: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • elektronicky na mailovú adresu: osobneudaje@creativebusiness.sk
 • prostredníctvom formulára, klikni TU

 

Zásady používania súborov cookie.

IS webové sídlo

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS webové sídlo“ za účelom.........

VIAC TU...

IS reklamácie

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS reklamácie“ za účelom.............

VIAC TU...

IS služby

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS služby“ za účelom.........

VIAC TU...

IS e-shop

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS e-shop“ za účelom ........

VIAC TU...

IS marketing

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS marketing“ za účelom ..........

VIAC TU...

IS zmluvy

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS zmluvy“ za účelom ...........

VIAC TU...

IS iné podnety

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS iné podnety“ za účelom.............

VIAC TU...

IS súdne konania

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS súdne konania“ za účelom ...............

VIAC TU...

IS vymáhanie pohľadávok

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS vymáhanie pohľadávok“ za účelom ....

VIAC TU...

IS kniha pošty

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS kniha pošty“ za účelom......

VIAC TU...

IS účtovníctvo

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS účtovníctvo“ za účelom......

VIAC TU...

IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov

25.05.2018: Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov“ za účelom....

VIAC TU...

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.