Registrácia

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., so sídlom Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47367377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov „IS marketing“ po dobu 10 rokov za účelom vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu služieb a zliav (elektronicky alebo klasicky poštou), a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby. Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo e-mailom: osobneudaje@creativebusiness.sk. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 10 ročnej doby, alebo po uplynutí 10 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín/ medzinárodných organizácií. Čo sa týka poskytovania osobných údajov, poskytuje ich len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti. Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu/opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo na prenosnosť, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (v prípade podania sťažnosti kontaktné údaje dozorného orgánu nájdete na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov). Tak, ako v prípade odvolania súhlasu, aj v prípade realizácie uvedených práv dotknuté osoby, tieto komunikujú s prevádzkovateľom cez vyšie uvedený meil. Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.  

REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ !!!

Kontaktné údaje
Prihlasovacie údaje
E-mail slúži aj ako prihlasovacie meno do systému.
Doplňujúce údaje

Vyhlasujem, že moje poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne.

* povinný údaj

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.