Účtovníctvo - kvalitné služby za dobrú cenu

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva poskytujeme ako komplexnú službu. Preberáme zodpovednosť za správnosť vedenia účtovníctva. Ku každému nášmu klientovi pristupujeme individuálne. V rámci účtovníctva poskytujeme tieto služby.

Jednoduché účtovníctvo:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vypracovanie DPH a kontrolného výkazu k DPH
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Podvojné účtovníctvo:

 • zostavenie účtovnej osnovy
 • zavedenie analytickej evidencie
 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov
 • prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
 • zaúčtovanie účtovných dokladov
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku, zápisy o zaradení/vyradení majetku do/z užívania
 • odpisovanie majetku
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • skladové hospodárstvo
 • mesačná inventarizácia účtov
 • mesačná uzávierka
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • výkaz ziskov a strát
  • súvaha
  • poznámky

Pri ročnej účtovnej závierke pre Vás zabezpečíme:

 • uzatvorenie účtovných kníh
 • zistenie vecnej zhody analytickej a syntetickej evidencie
 • vyčíslenie obratov
 • kontrola úplnosti, vecnej a formálnej správnosti
 • zistenie zostatkov
 • preúčtovanie konečných zostatkov
 • výpočet základu dane a jej zaúčtovanie
 • vypracovanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, vrátane príslušných ročných výkazov a to:
  • súvaha
  • výkaz ziskov a strát
  • poznámky k účtovnej závierke