25.05.2018

IS iné podnety

 

Prevádzkovateľ: CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 47 367 377, spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačnom systéme osobných údajov: „IS iné podnety“ za účelom vybavovania iných podnetov (ďalšie podnety okrem reklamácií), a to na právnom základe, ktorým je konkludentný súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne.

Prevádzkovateľ v IS spracúva kategórie osobných údajov: bežné osobné údaje a ďalšie údaje, ktoré môžu byť predmetom podnetu (teda nedá sa vylúčiť aj osobitná kategória osobných údajov, ako aj údaje týkajúce sa uznania viny za spáchaný priestupok a trestný čin) a uchováva ich počas plynutia úložnej doby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ak ich obsahujú registratúrne záznamy, tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania.

Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä súdy, polícia, orgány činné v trestnom konaní, kontrolné orgány), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby, sprostredkovateľ ak pôsobí.

Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu, členovia orgánov spoločnosti), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti.

Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny, resp. medzinárodnej organizácie.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Žiadosti a námietky dotknutá osoba podáva tak, ako je uvedené vo všeobecnej časti.